Ubezpieczenie NNW dzieci SP 13                  na rok szkolny 2016/2017


InterRisk

 

Składka na ubezpieczenie wynosi:

 

35 zł

Składkę można wpłacać:

  • przelewem na konto Rady Rodziców:                                                    Bank Pekao SA   26 1240 5598 1111 0010 4205 4989
  • gotówką w sekretariacie szkoły
  • informacja o dodatkowych terminach umieszczana będzie na tablicy ogłoszeń

 

Płatność na konto do 18.11.2016r.

 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę,

do której uczęszcza dziecko.

 

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia 15000 zł

 

ŚWIADCZENIE

 

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego

wypadku

Wysokość świadczenia

% SUMY UBEZPIECZENIA

 

100% SU

2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

 

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

3. Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

do 30% SU

4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

6. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

7. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

8. Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

9.  Pogryzienie przez psa

jednorazowo 1% SU

 

 

 ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA

O OPCJE DODATKOWE:

 Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

SU  2 000,00 zł - 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu, pierwszy i ostatni dzień liczony jako jeden).

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby,  SU 2 000,00 zł-

                 1%  sumy ubezpieczenia za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia  pobytu,

                 pierwszy i ostatni dzień liczony jako jeden).

 Opcja Dodatkowa D10- koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

                 SU 1 200,00 zł  - wysokość świadczenia do 10% sumy ubezpieczenia.

 Opcja Dodatkowa D15- Assistance EDU PLUS, SU 5 000,00 zł(Zgodnie

                 z OWU § 12 str.12)

 

 

Download
Ogólne waruki ubezpieczenia NNW 2016/2017
Suma ubezpieczenia 15 tyś.zł
owu edu plus XII 2015(2)(1).pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB