REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO O MIANO

„SUPERKLASY” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

I. Cele konkursu:

Zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na organizowanie imprez dla uczniów SP nr 13 (dyskoteki, festyny,  itp.) oraz fundowania nagród w konkursach przeprowadzanych przez nauczycieli. Budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej.

Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej pracy i zabawy.

 

II. Organizator konkursu:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

 

III. Przebieg i warunki udziału w konkursie:

W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

W okresie od 1 września 2015 do 23 stycznia 2016 roku dokonywane są przez rodziców uczniów SP nr 13 w Olsztynie wpłaty na Fundusz Rady Rodziców przy SP nr 13 w Olsztynie. Podstawowa składka wynosi 30 zł. W przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa ustalono składkę w wysokości 30 zł od rodziny. Dozwolone (i mile widziane) są wpłaty kwot wyższych niż ustalono.

Wszystkie zebrane środki pieniężne zostaną wykorzystane wyłącznie na organizowanie imprez oraz konkursów dla uczniów SP nr 13. Wpłat należy dokonywać w świetlicy szkolnej, u przedstawiciela RR lub na konto Rady Rodziców przy SP nr 13 (numer konta: 26 1240 5598 1111 0010 4205 4989 ).

 

Komisja konkursowa składająca się  trzech przedstawicieli Rady Rodziców przy SP nr 13 wyłoni dwóch zwycięzców.

Dokumenty z wpływów z obliczeniami będą dostępne u skarbnika RR i przewodniczącej RR.

 

Konkurs przewiduje dwa warianty wyłonienia zwycięzców. W każdym wariancie Komisja konkursowa wyłoni po jednym zwycięzcy.

I wariant: zwycięzcą zostaje klasa, w której liczba wymaganych i określonych w punkcie III wpłat wyrażona procentowo wyniesie lub będzie najbliżej 100 %. ( Przykład: klasa licząca 25 uczniów uzyska 100 % przy 25 wpłatach x 30 zł z uwzględnieniem zasady, że rodzeństwo może dokonać jednej wpłaty składki w wysokości 30 zł). Jeśli taki sam najlepszy wynik uzyska kilka klas, wówczas o wygranej zadecyduje termin (zwycięzcą zostanie klasa, która wynik ten uzyskała najwcześniej).

II wariant:zwycięzcą zostaje klasa, która po zsumowaniu wszystkich wpłat na Fundusz Rady Rodziców osiągnie najwyższą kwotę.

Termin wyłonienia zwycięzców: 13 luty 2016r.

 

IV. Nagrody:

Zwycięzcy konkursu (jedna klasa będąca zwycięzcą wariantu I i jedna klasa będąca zwycięzcą wariantu II- może to być ta sama klasa) otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 200 zł.

V. Postanowienia końcowe:

Dokładny termin wręczenia nagrod zostanie ustalony po zakończeniu konkursu i ogłoszony na stronie internetowej Rady Rodziców www.radarodzicowsp13olsztyn.jimdo.com

 

Wszystkim osobom, które dokonają wpłat na Fundusz Rady Rodziców serdecznie dziękujemy.

W przypadku dodatkowych pytań przedstawiciele klas do Rady Rodziców chętnie wyjaśnią szczegóły konkursu.

 

 

 Rada Rodziców przy SP 13 w Olsztynie